Category: ความรู้โลจิสติกส์


ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) คืออะไร ?

ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) คืออะไร ?

ต้นทุนของสินค้าคงคลัง (Inventory Cost) ต้นทุนสินค้าคงคลังมี 4 ชนิด คือ 1. ค่าใช้จ่ายในการสั่งซื้อ (O...

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) คืออะไร ?

e-logistics (อีโลจิสติกส์) หมายถึง ระบบที่ทำหน้าที่จัดสรรให้ปัจจัยต่างๆเข้ามาสู่การผลิตและนำสินค้าไป...

ข้อดี – ข้อเสียจุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ?

ข้อดี – ข้อเสียจุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ?

ข้อดี – ข้อเสีย จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ข้อดี 1. การอ่านงบการเงิน เข้าใจได้ง่า...

จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

จุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ? ต้นทุนรวมประกอบด้วยต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร

จุดคุ้มทุน (Break even point) หมายถึง ระดับการผลิตหรือการขายระดับใดระดับหนึ่งที่ก่อให้เกิดรายได้รวม ...

ระบบคัมบัง (Kanban System) คืออะไร ?

ระบบคัมบัง (Kanban System) คืออะไร ?

ระบบคัมบัง (Kanban System) หมายถึง ส่วนหนึ่งของระบบ jit (just-in-time) ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเ...

ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คืออะไร ?

ปรากฏการณ์แส้ม้า (Bullwhip Effect) คืออะไร ?

Bullwhip Effect (ปรากฏการณ์แส้ม้า) หมายถึง ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในห่วงโซ่อุปทานเนื่องจากการขาดการสื่...

Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) คืออะไร ?

Toyota Production System (TPS) หมายถึง เป้าหมายที่คุณภาพสูงสุด กำจัดความสูญเปล่าออกจากกระบ...

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?

Shipping (ชิปปิ้ง) คืออะไร ?

Shipping (ชิปปิ้ง) หมายถึง “ตัวแทนออกของ” ในการเป็นผู้ติดต่อกับ กรมศุลกากร แทนผู้ปร...

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) คืออะไร ?

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) คืออะไร ?

ประโยชน์ของสินค้าคงคลัง หรือสินค้าคงเหลือ (Inventory) ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่ประมาณการไว...

ผลิตภาพ (Productivity) คืออะไร ?

ผลิตภาพ (Productivity) คืออะไร ?

ผลิตภาพ (Productivity) หมายถึง การปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตเพื่อให้ผลผลิตมีปริมาณและ/หรือมูลค่าเพิ่...