Category: ความรู้โลจิสติกส์


Forward Contract คืออะไร ?

Forward Contract คืออะไร ?

Forward Contract หมายถึง สัญญาซื้อหรือขายเงินตราต่างประเทศล่วงหน้า โดยผู้ซื้อและผู้ขายทำการ ตกลงซื้อ...

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า

ทฤษฎี Pareto หรือ กฎ 80/20 บริหารคลังสินค้า คิดขึ้นโดยนักเศรษฐศาสตร์ชาวอิตาเลียนนามว่า Vilfredo Pare...

ข้อแตกต่างระหว่าง Push System (ระบบผลัก) และ Pull System (ระบบดึง)

ข้อแตกต่างระหว่าง Push System (ระบบผลัก) และ Pull System (ระบบดึง)

Push System (ระบบผลัก) และ Pull System (ระบบดึง) หมายถึง การจัดการพัสดุคงคลัง (เช่น วัตถุดิบ ชิ้นงาน...

กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร ?

กระบวนการผลิต (production process) คืออะไร ?

กระบวนการผลิต (Production process) มีองค์ประกอบที่สำคัญ 3 ประการ อันได้แก่ ปัจจัยนำเข้า (Input), กระ...

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) คืออะไร ?

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) คืออะไร ?

วงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ (Product Life Cycle) หมายถึง กลยุทธ์ในแต่ละช่วงของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์แตกต่างก...

5ส และ 5S คืออะไร ?

5ส และ 5S คืออะไร ?

5ส และ 5s เป็นกระบวนหนึ่งของกระบวนการผลิตเพื่อช่วยทำให้ทำงานเป็นเรียบร้อย 5ส หมายถึง การจัดระเบียบแล...

Electronic Product Code (EPC) คืออะไร ?

Electronic Product Code (EPC) คืออะไร ?

Electronic Product Code (EPC) หมายถึง รหัสสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ (EPC) เป็นโครงสร้างใหม่ในการกำหนดเลขร...

โซ่อุปทาน หรือห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) คืออะไร ?

โซ่อุปทาน หรือ ห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) หมายถึง การทำงานเป็นแผนกต่าง ๆ ตั้งแต่เริ่มต้น...

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

รูปแบบการจัดตั้งศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) หมายถึง สิ่งที่เป็นไปได้ เพื่อนำไปสู่การนำเส...

CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) คืออะไร ?

CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) คืออะไร ?

CPFR (Collaborative Planning Forecasting and Replenishment) หมายถึง แผนการสร้างความร่วมมือ (Collabor...