Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


ระบบลีน (LEAN) คืออะไร ?

ระบบลีน (LEAN) คืออะไร ?

ลีน (Lean) หมายถึง แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (Muda)”  ในทุกๆ กระบวนการไม่ว่าจะเป็...

หน้าที่ตัวแทนออกของ คืออะไร ?

หน้าที่ตัวแทนออกของ คืออะไร ?

“ตัวแทนออกของ”  หรือ “ชิปปิ้ง”  หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน จัดหารถบรรทุก ...

ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่าง Lead time กับ Delivery time Lead time หมายถึง ระยะตั้งแต่เริ่มสั่งสินค้าไปยัง supplier การเตรียมวัตถุดิบ การผลิต ตลอดจนการขนส่งสินค้าจนถึงสถานประกอบการของผู้ซื้อ ก็คือนับรวมเวลาทั้ง...

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.)

หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์  ในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ที่เปิดสอนด้านโลจิสติกส์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560) ดังนี้ วิทยาลัยพณิชยการ...

นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity คืออะไร ?

นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity คืออะไร ?

นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity เป็นการสั่งซื้อโดยใช้แบบจำลองปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ) เพื่อใช้เป็นทางเลือกระหว่างต้นทุนค่าจัดเก็บและต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในก...

สรุปสาระสำคัญเป้าหมายของโลจิสติกส์ เป็นแนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต

สรุปสาระสำคัญเป้าหมายของโลจิสติกส์ เป็นแนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต

แนวทางเพื่อหาวิธีลดต้นทุนการผลิต ความรวดเร็วในการส่งมอบสินค้า (Speed Delivery) การไหลลื่นของสินค้า (Physical Flow) การไหลลื่นของข้อมูลข่าวสาร (Information Flow) การสร้างมูลค่าเพิ่ม (Value Added) ในกิจ...

Industrial Logistics Performance Index (ILPI) คืออะไร ?

Industrial Logistics Performance Index (ILPI) คืออะไร ?

Industrial Logistics Performance Index (ILPI) เป็นเครื่องมือช่วยในการประเมินประสิทธิภาพขององค์กร ในการบริหารจัดการภายในองค์กรโดยนำเอาทั้ง 9 กิจกรรม ภายในองค์กร มาประเมินใน 3 มิติ ซึ่งจะช่วยให้สามารถวิ...

CYCLE COUNT เทคนิคการจัดการคลังสินค้า คืออะไร ?

CYCLE COUNT เทคนิคการจัดการคลังสินค้า คืออะไร ?

Cycle Count หรือ “การนับสินค้าเป็นรอบ” หมายถึง การต้องนับสินค้าบ่อยๆ และทำทุกวัน เทคนิคนี้ช่วยให้ทราบสถานะของสินค้า แม้ว่าจะไม่เป็นปัจจุบัน แต่ก็ทันสมัยเพียงพอกับความต้องการของผู้บริหารและส่งผลให้เกิด...

เบียร์เกม (Beer Game) เกมการบริหารโซ่อุปทาน คืออะไร ?

เบียร์เกม (Beer Game) เกมการบริหารโซ่อุปทาน คืออะไร ?

เบียร์เกม (Beer Game) หมายถึง กิจกรรมการจำลองสถานการณ์การบริหารชัพพลายเชน (SC Management Simulation) โดยจำลองเกมส์ให้เป็นเรื่องของการบริหารงานองค์กร เกมนี้ถูกพัฒนาโดย ภาควิชาการบริหารสโลน (Sloan Schoo...

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock/Buffer Stock) คืออะไร ?

สินค้าคงคลังสำรองหรือสินค้ากันชน (Safety Stock / Buffer Stock) หมายถึง สินค้าสำรองช่วงเวลาสั้นๆ หรือสินค้าส่วนเกินเผื่อขาด เป็นสินค้าคงคลังสำรอง ที่มีไว้เพื่อแก้ปัญหาความแตกต่างหรือความแปรผันของกำลังก...