Category: ความรู้เกี่ยวกับโลจิสติกส์


ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร ? เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร ? เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด

ผู้ประกอบการควรเลือก “ผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์” อย่างไร เพื่อตอบโจทย์ลูกค้าในยุคอีคอมเมิร์ซให้ได้มากที่สุด ดีเอชแอล อีคอมเมิร์ซ (ประเทศไทย) ในยุคที่อีคอมเมิร์ซไทยเติบโตแบบก้าวกระโดดโดยเฉพาะช่วง 2-3 ...

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า(Crossdocking) คำว่า “การเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Crossdocking)” ได้ถูกอธิบายถึงความแตกต่างตามแต่ละประเภทของการดำเนินการซึ่งทั้งหมดเหล่านั้นเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสินค้า (Consoli...

จัดซื้อ (procurement) กับ จัดหา (purchasing) ต่างกันอย่างไร ?

จัดซื้อ (procurement) กับ จัดหา (purchasing) ต่างกันอย่างไร ?

จัดซื้อ (procurement) กับ จัดหา (purchasing) ต่างกันอย่างไร ? จัดซื้อ (Procurement) หมายถึง กระบวนการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาวัตถุดิบต่าง ๆ ตามความต้องการของหน่วยงานต่าง ๆ ขององค์กรและเป็นกระบว...

[บทความ] ธุรกิจเอสเอ็มอี (SMEs) ต้องเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันด้วยการให้บริการด้านโลจิสติกส์ที่มีประสิทธิภาพพร้อมด้วยคุณภาพมาตรฐานสากล

ในปัจจุบัน ประเทศไทยกำลังเร่งดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจโดยการสนับสนุนธุรกิจในด้านต่างๆ ให้ปรับตัวมาเป็นรูปแบบดิจิตอลมากขึ้นตามนโยบาย “ดิจิตอล ไทยแลนด์” ของรัฐบาลเมื่อปีพ.ศ. 2559 นับ...

[แจกฟรี] โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA)

[แจกฟรี] โปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (LTMA)

โครงการพัฒนาปรับปรุงและส่งเสริมการใช้งานโปรแกรมบริหารจัดการขนส่งเพื่อการประหยัดพลังงาน (Enhancement and Encouragement of Logistics and Transport Management Application ; LTMA2) จึงเป็นโครงการที่เปิดโอ...

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL คืออะไร ?

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL คืออะไร ?

มารู้จัก 1PL 2PL 3PL 4PL และ 5PL แต่ละประเภท First-party Logistics Service Provider : 1PL หมายถึง ซัพพลายเออร์ที่เป็นผู้ทำธุรกรรมทางโลจิสติกส์ด้วยตนเอง เช่น ผู้ขายสินค้าเป็นผู้ขนส่งสินค้าไปให้ลูกค้าด้...

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ไทยในยุค 4.0 คืออะไร ?

Logistics 4.0 หรือโลจิสติกส์ยุค 4.0 หมายถึง การนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย บริหารจัดการด้านโลจิสติกส์ และโดยพัฒนาการของ Industrial 4.0 และ Logistics 4.0 และ Marketing 4.0 ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจ จะให้...

ความแตกต่างระหว่าง lean และ six sigma คืออะไร ?

ความแตกต่างระหว่าง lean และ six sigma คืออะไร ?

ลีน (Lean) แนวคิดในการบริหารจัดการการผลิต หรือองค์กรให้มีประสิทธิภาพสูงสุด โดยปราศจากความสูญเปล่า (Waste) ภาษาญี่ปุ่นเรียกความสูญเปล่าว่า “มุดะ (Muda)” สามารถจัดการกับปัญหาหรือสิ่งรบกวนกระ...

ความแตกต่างโลจิสติกส์ (Logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) คืออะไร ?

ความแตกต่างโลจิสติกส์ (Logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) คืออะไร ?

ความแตกต่างโลจิสติกส์ (logistics) กับ ห่วงโซ่อุปทาน (supply chain) โลจิสติกส์ (logistics) เป็นกระบวนการวางแผนการดำเนินการเพื่อควบคุมประสิทธิภาพการไหลเวียนสินค้า/บริการ ซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การจัดหาวัตถุ...

หลักการจัดซื้อ 6r คืออะไร ?

หลักการจัดซื้อ 6r คืออะไร ?

หลักการจัดซื้อ 6r หมายถึง กระบวนการในการดำเนินการซื้อ เพื่อให้ได้วัสดุที่กิจการต้อง รวมทั้งรวมประมาณการ ความต้องการใช้งาน โดยคัดเลือกแหล่งซื้อและขาย ให้ได้ราคาที่เหมาะสม ออกแบบใบสั่งซื้อ ทำสัญญา ซื้อข...