Tagged: HEIJUNKA

กฏการการใช้คัมบัง (KANBAN) มีอะไรบ้าง ?

กฏการการใช้คัมบัง (KANBAN) มีอะไรบ้าง ?

กฏการใช้ คัมบัง (KANBAN) มีอยู่ 8 ข้อดังนี้ 1. ห้ามส่งของเสียให้กระบวนงานถัดไป หน่วยงานที่ผลิตของเสี...