fbpx

Tagged: EDI


วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) คืออะไร ?

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) หมายถึง เริ่มจากลูกค้าจัดทำใบสั่งซื้อ เมื่อระดับสินค้าลดลงจนถึงระดับกำหนด ปริมาณการสั่งซื้อจะเพียงพอกับการขายในช่วงจงจรเวลาสั่งซื้อ เช่น อุปสงค์ต่อวัน 2...

วงจรการซื้อวัสดุ (Procurement cycle) คืออะไร ?

วงจรการซื้อวัสดุ (Procurement cycle) หมายถึง วงจรการจัดซื้อ โดยเริ่มจากการเลือกแหล่งซื้อ บริษัทต้องตัดสินใจว่าตัวไหนจะซื้อ หรือทำเอง เลือกซื้อจากแหล่งไหน ซึ่งต้องดูลักษณะข้อบังคับในแต่ละประเภท ประกอบ ...

เป้าหมายของ just-in-time (jit) ของการลดสินค้าคงคลัง

เป้าหมายของ just-in-time (jit) ของการลดสินค้าคงคลังด้วยการส่งมอบแบบทันเวลา (jit inventory cost saving) ประกอบด้วย Economies of Speed ความเร็วจะทำให้ต้นทุนลดต่ำลงได้ ความเร็วจะทำให้ลูกค้าเกิดความพ...

ศูนย์จัดจำหน่ายหรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center) คืออะไร ?

ศูนย์จัดจำหน่าย หรือศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Center : DC) หมายถึง คลังสินค้าของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง ที่ออกแบบให้มีลักษณะเฉพาะอย่าง เพื่อให้เกิดความสะดวกในการหมุนเวียนสินค้าเข้าและสินค้าออก ทำหน้...

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) ต่อธุรกิจ

ประโยชน์ของ Electronic data interchange (EDI) หมายถึุง การพัฒนาในด้านการติดต่อสื่อสารระหว่างคู่การค้าแล้ว ยังช่วยเพิ่มแนวทางในการดำเนินธุรกิจ บริษัทหลายบริษัทได้เปรียบในการแข่งขันจากการใช้ EDI โด...