Tagged: diy


ตัวอย่างการคำนวณการคิดค่า Freight (ค่าระวาง)

การคำนวณค่าระวาง (Freight) ทางการบรรทุกเป็นไปได้ 2 ลักษณะ คิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (Gross Weight) คิดจากน้ำหนักปริมาตร (Volume Weight) สูตรการคิดค่าระวาง อัตราค่าระวาง X น้ำหนักสินค้า (ที่ได้จากการเปรียบเทียบ) การคิดค่าระวางต้องนำผลการคำนวณน้ำหนักทั้งสองมากเปรียบเทียบกันแล้วนำน้ำหนักที่ได้จากการเปรียบเทียบสูงสุดมาคูณกับอัตราค่าระวาง

ตัวอย่างการคำนวณพยากรณ์อย่างง่าย (naïve Forecast)

การพยากรณ์อย่างง่าย (naïve Forecast) หมายถึง เป็นการพยากรณ์ว่า ยอดขายในอนาคตจะเท่ากับยอดขายปัจจุบัน เช่น เดือนมกราคมขายได้ 35 กล่อง เดือนกุมภาพันธ์ควรจะขายได้ 35 กล่อง เช่นกัน ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ขายได้จริง 42 กล่อง ก็จะพยากรณ์ว่าเดือนมีนาคมว่าขายได้ 42 กล่องเช่นกัน การพยากรณ์อย่างง่ายอาจแสดงเป็นแนวโน้มของอุปสงค์ ดังนี้ เดือนมกราคม ขายได้ 108 กล่อง เดือนกุมภาพันธ์ขายได้ 120 กล่อง จะ พยากรณ์ (Forecast)...

ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ FIFO (first in first out) 1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน จำนวน 100 ชิ้นราคาซื้อชิ้นละ 2 บาท 8 ม.ค. กิจการซื้อสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 10 ชิ้น ราคาซื้อชิ้นละ 3 บาท 19 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 1 ม.ค....

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point)

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point) บริษัทแก้วเจ้าจอม จำกัด เปิดดำเนินกิจการโดยการจำหน่ายขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งขายในราคา 100 บาทต่อหน่วย ในการดำเนินงานมีต้นทุนคงที่รวม 500,000 บาท ต้นทุนผันแปร 75 บาทต่อหน่วย จงหาจุดคุ้มทุน (Break even point) วิธีทำ Q = F / ( P – V )...

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม  เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจะนำยาไปส่งมอบให้ตามจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนด ข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม 1. ค่า Safety Stock, Reorder Point, จำนวนการส่งมอบ ขอให้กำหนดจำนวนตามหน่วยนับ (ขวด) 2. การเตรียมข้อมูลในแบบฟอร์มให้แยกเป็นรายสถานพยาบาล 3. ขอให้กำหนดสถานที่ที่จะส่งยาเพื่อให้องค์การเภสัชกรรมนำยาไปส่งได้ถูกต้อง 4. ขอให้แจ้งชื่อบุคลลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่องค์การเภสัชกรมจะสามารถติดต่องานได้ ตัวอย่าง : การสั่งซื้อยาเพิ่ม...

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ

ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่คลังสินค้า (Warehouse) แบบง่ายๆ ตัวอย่าง สินค้าวางกองเฉลี่ยได้ 5.00 เมตร คลังสินค้าค้าวางสินค้าจริง 4.00 เมตร ถ้ามีสินค้าวางกอง 5,000 ตารางเมตร ต้องการพื้นที่จริงเท่าไร วิธีทำ E = ประสิทธิผลในการใช้เนื้อที่ A = ความสูงจริง P = ความสามารถที่ทำได้ ประสิทธิภาพการวางกอง E = A / P...

ตัวอย่างคำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ

ตัวอย่าง : คำนวณ Eoq หรือ Economic Order Quantity แบบง่ายๆ  การกำหนดปริมาณการจัดซื้อที่เหมาะสม โดยทั่วไปใช้วิธีการสั่งซื้ออย่างประหยัด eoq หรือ Economic Order Quantity ใช้หลักเกณฑ์ในการคำนวณหาปริมาณการสั่งซื้อที่ต่ำที่สุด หรือประหยัดที่สุด สูตร : √ 2DS / IC (2 x d x s ทั้งหมด...