ตัวอย่างการคำนวณการคิดค่า Freight (ค่าระวาง)

การคำนวณค่าระวาง (Freight) ทางการบรรทุกเป็นไปได้ 2 ลักษณะ

 • คิดจากน้ำหนักรวมที่ชั่งได้ (Gross Weight)
 • คิดจากน้ำหนักปริมาตร (Volume Weight)

สูตรการคิดค่าระวาง
อัตราค่าระวาง X น้ำหนักสินค้า (ที่ได้จากการเปรียบเทียบ) การคิดค่าระวางต้องนำผลการคำนวณน้ำหนักทั้งสองมากเปรียบเทียบกันแล้วนำน้ำหนักที่ได้จากการเปรียบเทียบสูงสุดมาคูณกับอัตราค่าระวาง

Read the rest of this entry »

ตัวอย่างการคำนวณพยากรณ์อย่างง่าย (naïve Forecast) – DIY 6

การพยากรณ์อย่างง่าย (naïve Forecast) หมายถึง เป็นการพยากรณ์ว่า ยอดขายในอนาคตจะเท่ากับยอดขายปัจจุบัน เช่นเดือนมกราคมขายได้ 35 กล่อง เดือนกุมภาพันธ์ควรจะขายได้ 35 กล่อง เช่นกัน ถ้าเดือนกุมภาพันธ์ขายได้จริง 42 กล่อง ก็จะพยากรณ์ว่าเดือนมีนาคมว่าขายได้ 42 กล่องเช่นกัน

การพยากรณ์อย่างง่ายอาจแสดงเป็นแนวโน้มของอุปสงค์ ดังนี้

 • เดือนมกราคม ขายได้ 108 กล่อง
 • เดือนกุมภาพันธ์ขายได้ 120 กล่อง

จะ พยากรณ์ (Forecast) เดือนมีนาคมว่าขายได้ 120 + (120-180) เท่ากับ 60 กล่อง ถ้าเดือนมีนาคมขายได้จริง 127 กล่อง จะพยากรณ์เดือนมีนาคมว่าขายได้ 120+(127-120) = 127 กล่อง

ที่มา : www.luckydragonlogistics.com

ตัวอย่างการคำนวณ FIFO (first in first out)

โจทย์ ตัวอย่าง : คำนวณ FIFO (first in first out)

1 ม.ค. มี สินค้าคงเหลือยกมาจากปีก่อน
จำนวน 100 ชิ้นราคาซื้อชิ้นละ 2 บาท

8 ม.ค. กิจการซื้อสินค้าเพิ่มอีกจำนวน 10 ชิ้น
ราคาซื้อชิ้นละ 3 บาท

19 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 1 ม.ค.
จำนวน 86 ชิ้นราคาขายชิ้นละ 10 บาท

30 ม.ค. กิจการได้ขายสินค้าของวันที่ 8 ม.ค.
จำนวน 6 ชิ้นราคาขายชิ้นละ 10 บาท

#########################

มูลค่าสินค้าปลายงวด = 46 บาท

จากวันที่ 8 ม.ค. 10 ชิ้น x 3 บาท = 30 บาท

จากวันที่ 1 ม.ค.  8 ชิ้น x 2 บาท = 16 บาท

ต้นทุนขาย : [ (100 ชิ้น x 2 บาท) + (10 ชิ้น x 3 บาท) ] – 46 บาท = 184 บาท

กำไรขั้นต้น : (92 ชิ้น x 10 บาท) – 184 = 736 บาท

#########################

วันที่ ซื้อ ขาย ยอดคงเหลือ
1 ม.ค. 100 x 2 = 200
8 ม.ค. 10 x 3 = 30 100 x 2 = 200
10 x 3 = 30
9 ม.ค. 86 x 2 = 172 14 x 2 = 28
10 x 3 = 30
30 ม.ค. 6 x 2 = 12 8 x 2 = 16
10 x 3 = 30

#########################

มูลค่าสินค้าปลายงวด คือ มูลค่าของช่องยอดคงเหลือสุดท้าย : 16 + 30 = 46 บาท

ต้นทุนขาย : ผลรวมของมูลค่าของแถว “ขาย” : 172 + 12 = 174 บาท

กำไรขั้นต้น : ราคาขายรวม – ต้นทุนขาย : (92 ชิ้น x 10 บาท) – 174 = 746 บาท

ที่มา : http://dllibrary.spu.ac.th

ตัวอย่างการคำนวณจุดคุ้มทุน (Break even point)

ตัวอย่าง บริษัทแก้วเจ้าจอม จำกัด เปิดดำเนินกิจการโดยการจำหน่ายขนมชนิดหนึ่ง ซึ่งขายในราคา 100 บาทต่อหน่วย ในการดำเนินงานมีต้นทุนคงที่รวม 500,000 บาท ต้นทุนผันแปร 75 บาทต่อหน่วย จงหาจุดคุ้มทุน (Break even point)

วิธีทำ
Q = F / ( P – V )
Q = 500,000 / ( 100 – 75 )
Q = 20,000 หน่วย

แสดงว่าบริษัทจะต้องทำการขายสินค้าให้ได้ 20,000 หน่วย จึงจะคุ้มทุน

จากโจทก์เดิม ถ้ากิจการต้องการกำไรก่อนดอกเบี้ยและภาษี 100,000 บาท ให้คำนวณหาจำนวนหน่วยที่ขาย

วิธีทำ
Q = ( F + EBIT ) / ( P – V )
Q = ( 500,000 + 100,000 ) / ( 100 – 75 )
Q = 600,000 / 25 = 24,000 หน่วย

แสดงว่า กิจการจอต้องทำการขายให้ได้ 24,000 หน่วย จึงจะได้รับกำไร 100,000 บาท

Read the rest of this entry »

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม

ตัวอย่างการคำนวณ Reorder Point จุดสั่งซื้อเพิ่ม 
เมื่อโรงพยาบาล บันทึกค่า Inventory Onhand มาให้ และยาในคลังลดลงต่ำกว่าหรือเท่ากับจุดสั่งซื้อ องค์การจะนำยาไปส่งมอบให้ตามจำนวนที่โรงพยาบาลกำหนด

ข้อมูลที่จะต้องจัดเตรียม

 • 1. ค่า Safety Stock, Reorder Point, จำนวนการส่งมอบ ขอให้กำหนดจำนวนตามหน่วยนับ (ขวด)
 • 2. การเตรียมข้อมูลในแบบฟอร์มให้แยกเป็นรายสถานพยาบาล
 • 3. ขอให้กำหนดสถานที่ที่จะส่งยาเพื่อให้องค์การเภสัชกรรมนำยาไปส่งได้ถูกต้อง
 • 4. ขอให้แจ้งชื่อบุคลลพร้อมเบอร์โทรศัพท์ ที่องค์การเภสัชกรมจะสามารถติดต่องานได้

ตัวอย่าง : การสั่งซื้อยาเพิ่ม องค์การเภสัชกรรม

จุดสั่งซื้อ           =     ระดับปลอดภัย        +        ระยะเวลาตั้งแต่โรงพยาบาลบันทึกข้อมูลถึงรับยา
(Reorder Point)      (Safety Stock)                              (Lead Time of Delivery)

วิธีคำนวณ :

 • Safety Stock    =                   30 วัน
 • Lead Time       =                     7 วัน
 • Reorder Point   =        30+7 = 37 วัน

ΘΘΘ แปลงจำนวนวันให้เป็นจำนวนยาโดยใช้อัตราการใช้ยาต่อวันโดยประมาณ

 • สมมติว่าอัตราการใช้ต่อวัน        =                              1 ขวด
 • Reorder Point                   =               37 x 1 = 37 ขวด

หมายเหตุ :

 • กรณีจะใช้การส่งสอบในแต่ละครั้งด้วยจำนวนคงที่ (Fixed Quantity)
 • Lead Time ในการจัดส่งยาขององค์การเภสัชกรรม = 7 วัน

Read the rest of this entry »

หน้า 1 ถึง 212