Tagged: ขนส่ง
เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ (Air transport) กับการขนส่งสินค้าทางเรือ (Transport)

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ (Air transport) กับการขนส่งสินค้าทางเรือ (Transport)

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ กับการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ (Air transport) ได้เปรียบ – ในด้านความเร็ว – ความถี่ของหมายกำหนดการบิน – ความสามารถในการเข้าท้องที่อยู่ไกล เสียเปรียบ – ต้นทุนและอัตราค่าระวางสูง...

รูปแบบการขนส่งแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking

รูปแบบการขนส่งแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking

ศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking (ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า) เป็นรูปแบบการขนส่งโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ สินค้าที่มาจากโรงงานนำมาคัดแยกและรวบรวมไปให้ลูกค้า โดยไม่มีการเก็บที่ Distribution Center (DC)  “สินค้าจะพักที่ DC...

ประเภทของรถที่ใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของ

ประเภทของรถที่ใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของ

ประเภทพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าทางถนน (Truck) ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนนส่วนใหญ่นิยมใช้ รถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 6 ล้อ 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากพอที่จะทำการรวบรวมและกระจายสินค้า นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศมากนัก...

Third party logistics provider (3PL) – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

Third party logistics provider (3PL) – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

3PL (Third Party Logistics)  หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน Outsource ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้า (Warehouse) หรือ การขนส่ง...