Tagged: ขนส่ง

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show 2017

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านคลังสินค้า อีคอมเมิร์ซ การขนถ่ายวัสดุ ระบบการจัดการอัตโนมัติ ระบบเคลื่อนที่ การขนส่งโลจิสติกส์ และระบบห่วงโซ่อุปทาน ระหว่า...

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ (Air transport) กับการขนส่งสินค้าทางเรือ (Transport)

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ กับการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ (Air transport) ได้เปรียบ – ในด้านความเร็ว – ความถี่ของหมายกำหนดการบิน – ความสามารถในการเข้าท้องที่อยู่ไกล เสียเปรียบ ...

รูปแบบการขนส่งแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking

ศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking (ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า) เป็นรูปแบบการขนส่งโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ สินค้าที่มาจากโรงงานนำมาคัดแยกและรวบรวม...

ประเภทของรถที่ใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของ

ประเภทพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าทางถนน (Truck) ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนนส่วนใหญ่นิยมใช้ รถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 6 ล้อ 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากพอที่จะท...

Third party logistics provider (3PL) – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

3PL (Third Party Logistics)  หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน Outsource ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้า (Warehouse) หรือ การขนส่ง (Transportation) ...