เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ (Air transport) กับการขนส่งสินค้าทางเรือ (Transport)

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ กับการขนส่งทางทะเล
การขนส่งทางอากาศ (Air transport)
ได้เปรียบ

 • - ในด้านความเร็ว
 • - ความถี่ของหมายกำหนดการบิน
 • - ความสามารถในการเข้าท้องที่อยู่ไกล

เสียเปรียบ

 • - ต้นทุนและอัตราค่าระวางสูง
 • - การเสี่ยงอันตราย
 • - เกิดอุบัติเหตุง่ายในเฉพาะอุปสรรคด้านดินฟ้าอากาศ

Read the rest of this entry »

รูปแบบการขนส่งแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking

ศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking (ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า) เป็นรูปแบบการขนส่งโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ สินค้าที่มาจากโรงงานนำมาคัดแยกและรวบรวมไปให้ลูกค้า โดยไม่มีการเก็บที่ Distribution Center (DC)  “สินค้าจะพักที่ DC ไม่เกิน 24 ชั่วโมง” และเป็นการลดจุด Contact กับลูกค้า ประโยชน์ Cross Docking คิอ

รูปแบบการขนส่งแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง DC แบบ Cross Docking

 • 1.ลดสินค้าคงคลัง เนื่องจากใช้ DC เป็นเพียงจุดผ่าน ในการคัดแยกสินค้า
 • 2. ลดค่าใช้จ่ายเก็บรักษาสินค้า เนื่องจากสินค้าจะส่งผ่านไป Distribution Center (DC) ทันที สินค้าจึงไม่ได้เก็บไว้ที่คลังจึงไม่มีต้นทุนในการเก็บรักษา
 • 3. ลดค่าใช้จ่ายยกขนสินค้า เนื่องจากจากไม่ต้องยกสินค้าเข้าไปเก็บที่ สินค้าจะถูกขนมากองไว้ที่ลานแยกสินค้า และขึ้นรถขนต่อทันที
 • 4. สินค้าเคลื่อนไหวเร็ว เนื่องจากสินค้าไม่ต้องเก็บที่คลังสินค้า สินค้าจะถูกส่งจากผู้ผลิต คัดแยก และส่งให้ลูกค้าทันที  

  Read the rest of this entry »

ประเภทของรถที่ใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของ

ประเภทพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าทางถนน (Truck) ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนนส่วนใหญ่นิยมใช้ รถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 6 ล้อ 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากพอที่จะทำการรวบรวมและกระจายสินค้า นอกจากนี้ ยังสามารถเข้าถึงพื้นที่ต่าง ๆ ได้ตามความต้องการ โดยไม่ต้องคำนึงถึงสภาพภูมิอากาศมากนัก ใช้บุคลากรในการดำเนินงานจำนวนไม่มากเมื่อเทียบกับการขนส่งรูปแบบอื่น สามารถปรับเปลี่ยนภาชนะที่ใช้บรรทุกได้ตามลักษณะของสินค้าได้หลากหลาย

Truck

Read the rest of this entry »

3PL Logistics Third party logistics provider – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

3PL (Third Party Logistics)  หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน Outsource ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้า (Warehouse) หรือ การขนส่ง (Transportation) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานมากขึ้น ลดต้นทุน และสำเร็จได้ด้วยความรวดเร็วผู้ให้บริการลอจิสติกส์บุคคลที่ 3 หรือ Third party logistics provider : 3PL ผู้ให้บริการด้านลอจิสติกส์ที่มักจะใช้ทรัพยากรหรือสินทรัพย์ของตนเองในการให้บริการ

Read the rest of this entry »

หน้า 1 ถึง 11