logistiCafe.com


Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) คืออะไร ?

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) หมายถึง กระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีรอบเวลาช้าที่สุด หรือกำลังการผลิตต่ำที่สุด เป็นปัจจัยของการบวนการที่ส่งผลต่อการวางแผนในการส่งลูกค้า การแก้ปัญหากระบวนการคอขวด เช่น การแบ่งย่อยการบวนการเพื่อลดระยะเวลาการทำงาน, การปรับระยะทางหรือความร็วสายพานให้เหมาะสม, การปรับเปลี่ยนสถานที่ทำงานเป็นแบบคู่ขนาน

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คืออะไร ?

ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่เป็นระบบ (Systematic) เพื่อลดความผันแปร (Variation) ในกระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมุ่งหวังคุณภาพที่เป็นเลิศ เพื่อการลดต้นทุนและเพิ่มผลกำไร โดยต้นทุนที่ซิกซ์ซิกมาให้ความสนใจก็คือ ต้นทุนคุณภาพ (Cost of Quality Six Sigma ไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่เป็นการประสมประสานกันของสุดยอดเทคนิคต่างๆในอดีต เช่น เทคนิคทางด้านสถิติ เทคนิคในการจัดการสมัยใหม่ เป็นต้น และแนวคิดด้านการบริหารใหม่ๆที่กำลังมาแรง เช่น ดัชนีวัดผลงาน (...

ความหมายของศูนย์การกระจายสินค้าและศูนย์คลังสินค้า (Distribution Center and Warehousing Center)

ความหมายของศูนย์การกระจายสินค้าและศูนย์คลังสินค้า (Distribution Center and Warehousing Center) แบ่งออกเป็นดังนี้ ศูนย์กระจายสินค้า (Distribution Centers) มีลักษณะคล้ายคลังสินค้า เพราะสินค้าที่เก็บไว้ในคลังคือระบบการกระจายสินค้าของผู้ผลิต ในช่องทางการกระจายสินค้า คลังสินค้าจะทำหน้าที่เป็นสื่อกลางในการจัดเก็บสินค้าระหว่างผู้ผลิตและร้านค้าปลีก ส่วนศูนย์กระจายสินค้าก็คือคลังสินค้าที่เน้นการขนส่งสินค้าอย่างรวดเร็ว ศูนย์กระจายสินค้าต้องมีการจัดประเภทสินค้าเพื่อกระจายไปในขั้นต่อไป หน้าที่ในการจัดประเภทสินค้ามี 4 ขั้นตอนด้วยกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำให้เกิดความเข้าใจในกระบวนการเคลื่อนย้ายสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) ได้แก่

กิจกรรมในการบริหารการจัดส่ง (Logistics Activity) คืออะไร ?

กิจกรรมในการบริหารการจัดส่ง (Logistics Activity) เป็นองค์ประกอบของกิจกรรมการจัดส่ง ถือเป็นส่วนประกอบสำคัญต่อการดำเนินงานของกิจการทั้งหลาย ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรม การผลิตสินค้า ร้านค้าปลีก ร้านค้าส่งและกิจการให้บริการอื่น ๆ เนื่องจากการบริหารกระแส การไหลของสินค้าบริการตั้งแต่จุดเริ่มผลิตไปจนถึงมือผู้บริโภคนั้นต้องการการวางแผน การนำแผนไปปฏิบัติและการควบคุมเป็นอย่างดี ดังนั้น การจัดส่งจึงเริ่มต้นให้ความสนใจตั้งแต่วัตถุดิบ (Raw Material) สินค้าระหว่างทำ (In-Process Inventory) และสินค้าที่ผลิตเสร็จ (Finished Goods) เพื่อส่งให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจสูงสุด กิจกรรมที่รวมอยู่ในการบริหารการจัดส่งนั้น นับเริ่มจากกระแสการไหลของสินค้าจากแหล่งกำเนิด (Point-of-Origin) ไปยังแหล่งบริโภค (Point-of-Consumption) ซึ่งกระบวนการต่าง...

กระบวนการ “โลจิสติกส์” คืออะไร ?

กระบวนการ “โลจิสติกส์” หมายถึง การจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Source of Origin) ไปยังผู้บริโภคปลายทาง (Final Destination) ได้ทันเวลา (Just-in-time) และมีประสิทธิภาพ โดยมีการสร้างระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การแปลกเปลี่ยนข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ และติดตั้งซอฟท์แวร์ที่ทันสมัย เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ นอกจากนี้ การเคลื่อนย้ายสินค้าในความหมายของโลจิสติกส์ยังครอบคลุมถึงการขนส่งสินค้า (Cargoes Carriage) การเก็บรักษาสินค้า (Warehousing)...

สูตรการคำนวน Basic EOQ Model

สูตรการคำนวน Basic EOQ Model ในการคำนวนหาค่าที่สำคัญๆ Total Cost – ต้นทุนรวม Ordering Cost – ต้นทุนการสั่งสินค้า Carrying cost – ต้นทุนการจัดเก็บ Q optimal – จำนวนการสั่งซื้อที่ทำให้ต้นทุนรวมต่ำสุด Number order per year – จำนวนครั้งในการสั่งซื้อต่อปี Order cycle time...

ปรัชญาและแนวคิดของ Just-In-Time (jit) คืออะไร ?

ปรัชญาและแนวคิด ของ just-in-time (jit) หมายถึง มุ่งพัฒนาระบบการผลิตสู่เป็นเลิศ โดยเน้นการขจัดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้หมดไป มีปรัชญา แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานมากมายที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้บรรลุสู่เป้าหมายของ jit ซึ่งสรุปเป็นประเด็นสำคัญได้ดังนี้ 1. การขจัดความสูญเปล่า มายถึง สิ่งใดๆที่ไม่เป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์หรือบริการจะต้องถูกขจัดให้หมดไป คุณค่าในความหมายของ jit คือ สิ่งใดๆที่สามารถเพิ่มความมีประโยชน์ให้กับผลิตภัณฑ์และบริการที่ส่งมอบให้กับลูกค้า หรือ ลดต้นทุนให้กับลูกค้า 2. เป้าหมายของ jit คือ การเดินทาง มิใช่จุดหมายปลายทาง การเดินทางของ jit ไม่เคยสิ้นสุด...

การจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน (Purchhasing) คืออะไร ?

การจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน(Purchhasing) หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อ (Buyer) ทำสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้จัดหาหรือผู้ขาย (Vender) ให้ทำการส่งมอบวัตถุดิบ ชิ้นส่วน อุปกรณ์หรือเครื่องมือ สินค้าสำเร็จรูป หรือสิ่งอื่นใดที่นำมาใช้การผลิต บทบาทของการจัดซื้อที่มีต่อการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ด้านการผลิต 1.สนับสนุนให้การผลิตสินค้าและบริการเป็นไปอย่างต่อเนื่องไม่หยุดชะงัก ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจ 2.เพื่อให้ได้มาวัตถุดิบที่มีคุณภาพและทำให้ลดของเสียที่เกิดขึ้นในสายการผลิต 3.ทำให้การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

ความสัมพันธ์ของการคลังสินค้าและกิจกรรมด้านอื่นๆ

ความสัมพันธ์ของการคลังสินค้าและกิจกรรมด้านอื่น ๆ  แบ่งเป็นดังนี้ การจัดการคลังสินค้ากับการผลิต การผลิตที่ผลิตเป็นปริมาณน้อยแต่ทำการผลิตบ่อยๆ หรือการผลิตที่ผลิตตามคำสั่งซื้อของลูกค้า หรือที่เรียกว่าระบบการผลิตแบบตามคำสั่งซื้อ (Make to order) นั้นจะทำให้ต้นทุนด้านสินค้าคงคลังน้อย แต่ต้นทุนการตั้งสายการผลิตสูง (Setup cost) ซึ่งอาจจะสูงมากจนทำให้ต้นทุนรวมของการผลิตสูง ในทางตรงกันข้ามในระบบการผลิตที่ผลิตต่อครั้งเป็นปริมาณมาก (Make to stock) ซึ่งจะทำให้ต้นทุนการตั้งสายการผลิตต่ำ แต่ต้องมีต้นทุนสินค้าคงคลังสูง ซึ่งมีความจำเป็นต้องสร้างคลังสินค้ารองรับและมีระบบการจัดการคลังสินค้าที่ มีประสิทธิภาพ

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) คืออะไร ?

ประเภทของการเปลี่ยนถ่ายสินค้า (Cross Docking) แต่ละประเภทของการดำเนินการเกี่ยวข้องกับการรวบรวมสินค้า (Consolidate)และการจัดส่งสินค้า แบ่งออกเป็นดังนี้ Manufacturing Cross Docking : เป็นการรับและการรวบรวมสินค้าขาเข้าที่จัดหามาได้เพื่อสนับสนุนการผลิตแบบ jit ยกตัวอย่างเช่น ผู้ผลิตสินค้าอาจเช่าคลังสินค้าใกล้กับโรงงาน และใช้คลังนี้สำหรับการประกอบชิ้นส่วนเบื้องต้น หรือเป็นที่รวบรวมชิ้นส่วนประกอบในการผลิตต่างๆ ที่ได้รับความต้องการมาจากระบบ MRP ดังนั้นจึงทำให้ไม่จำเป็นต้องเก็บสต็อคสินค้าคงคลังแต่อย่างใดเลย Distributor Cross Docking : เป็นการรวบรวมสินค้าขาเข้าจาก Vendor แหล่งต่างๆ ที่มี SKU ที่แตกต่างกันด้วย และจะถูกจัดส่งไปทันทีที่สินค้างวดสุดท้ายมาถึงและผ่านการรับสินค้าแล้ว ยกตัวอย่างเช่น ผู้จัดจำหน่ายคอมพิวเตอร์...