fbpx

Tagged: ขนส่ง


Thelorry (เดอะ ลอร์รี่) บริการขนส่งในการขนย้าย บ้าน/คอนโด/สำนักงาน เริ่มต้น 350 บาท

Thelorry (เดอะ ลอร์รี่) ลักษณะธุรกิจผู้ให้บริการด้านโลจิสติกส์บนแฟลตฟอร์มออนไลน์ เป็นบริษัทที่ให้บริการขนส่งในการขนย้าย ทั้งการย้ายบ้าน ย้ายคอนโด ย้ายสำนักงาน หรือการย้ายสิงของชิ้นใหญ่ จะย้ายบ้านหรืออ...

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show 2017

Asia Cold Chain Show & Asia Warehousing Show งานแสดงสินค้าและงานประชุมด้านคลังสินค้า อีคอมเมิร์ซ การขนถ่ายวัสดุ ระบบการจัดการอัตโนมัติ ระบบเคลื่อนที่ การขนส่งโลจิสติกส์ และระบบห่วงโซ่อุปทาน ระหว่า...

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ (Air transport) กับการขนส่งสินค้าทางเรือ (Transport)

เปรียบเทียบการขนส่งทางอากาศ กับการขนส่งทางทะเล การขนส่งทางอากาศ (Air transport) ได้เปรียบ – ในด้านความเร็ว – ความถี่ของหมายกำหนดการบิน – ความสามารถในการเข้าท้องที่อยู่ไกล เสียเปรียบ ...

รูปแบบการขนส่งแบบผ่านศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking

ศูนย์กระจายสินค้ากลาง Distribution Center (DC) แบบ Cross Docking (ท่าเปลี่ยนถ่ายสินค้า) เป็นรูปแบบการขนส่งโดยใช้ศูนย์กระจายสินค้าเป็นจุดเปลี่ยนถ่ายยานพาหนะ สินค้าที่มาจากโรงงานนำมาคัดแยกและรวบรวมไปให้...

ประเภทของรถที่ใช้ขนส่งสัตว์และสิ่งของ

ประเภทพาหนะที่ใช้ขนส่งสินค้าทางถนน (Truck) ที่ใช้ในการขนส่งสินค้าทางถนนส่วนใหญ่นิยมใช้ รถบรรทุกขนาดตั้งแต่ 6 ล้อ 10 ล้อ และมากกว่า 10 ล้อขึ้นไป เนื่องจากสามารถบรรทุกสินค้าได้จำนวนมากพอที่จะท...