fbpx

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม จัดแข่งขัน Beer Game Contest

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดแข่งขัน Beer Game Contest ขอเชิญน้อง ๆ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 – 6, ปวช. และปวส. เข้าร่วมการแข่งขันเบียร์เกม (Beer Game Contest) ชิงทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ในวันพุธที่ 31 มกราคม 2561 ณ อาคาร 11 ชั้น 4 Convention 1-2 ณ มหาวิทยาลั...

เทรนด์โลจิสติกส์ปี 2018

ปีที่ผ่านมาอุตสาหกรรมโลจิสติกส์กับการเปลี่ยนแปลงเปิดตัวเทคโนโลยีใหม่ ๆ  และแนวโน้มด้านโลจิสติกส์ 3PL กำลังเป็นสิ่งที่น่าสนใจ เทคโนโลยีและความปลอดภัยทางออนไลน์ การติดตามข้อมูลเรียลไทม์ ที่สามารถช่วยในการวางแผนการติดตามและการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์แผนกโลจิสติกส์ และบริษัทดำเนินธุรกิจปรเภท 3PL พัฒ...

โลจิสติกส์ ม.ศรีปทุม ยกทีมสอน Beer Game สร้างความเข้าใจในคลังสินค้า

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง จัดการบรรยายพิเศษเกี่ยวกับ การจัดการคลังสินค้าและสินค้าคงคลัง พร้อมกับทำ Workshop Beer Game ให้กับนักศึกษาสาขาวิชการการจัดการโลจิสติกส์ สาขาการตลาด และสาขาบัญชี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองคาย เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจการจั...

MFCA คืออะไร ? Material Flow Cost Accounting บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ

MFCA ย่อมาจากคำว่า Material Flow Cost Accounting บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ ที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศเยอรมนี และมาเริ่มใช้แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่จะเข้าไปวัดมูลค่าวัตถุดิบ มูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่ง...

9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์

9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index : LPI) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น อาหาร, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ ...

ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) คืออะไร ?

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท 4 ประเภท 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง ไม่ว่าจะทำการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนที่คงที่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิม เช่นค่าเช่า ที่ดิน อาคาร ค่าประกัน...