fbpx

MFCA คืออะไร ? Material Flow Cost Accounting บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ

MFCA ย่อมาจากคำว่า Material Flow Cost Accounting บัญชีต้นทุนการไหลวัสดุ ที่มีจุดเริ่มต้นจากประเทศเยอรมนี และมาเริ่มใช้แพร่หลายในประเทศญี่ปุ่นในช่วง 10 กว่าปีที่ผ่านมา โดยมุ่งเน้นที่จะเข้าไปวัดมูลค่าวัตถุดิบ มูลค่าของเสียที่เกิดขึ้นในแต่ละกระบวนการ เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่ส่ง...

9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์

9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม คืออะไร ? เกี่ยวข้องอะไรกับโลจิสติกส์ 9 กิจกรรม 3 มิติ 5 อุตสาหกรรม เป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพด้านโลจิสติกส์ (Logistics Performance Index : LPI) ของสถานประกอบการภาคอุตสาหกรรม 5 อุตสาหกรรม แบ่งออกเป็น อาหาร, สิ่งทอและเครื่องนุ่งห่ม, ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนยานยนต์ ...

ต้นทุนของการขนส่ง (Cost of Transportation) คืออะไร ?

ต้นทุนที่เกิดขึ้นจากการขนส่งสามารถจำแนกออกเป็นหลายประเภท 4 ประเภท 1. ต้นทุนคงที่ (Fixed cost) เป็นต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงตามปริมาณการขนส่ง ไม่ว่าจะทำการผลิตหรือไม่ผลิตก็ตาม ต้นทุนนี้จะเกิดขึ้นเป็นจำนวนที่คงที่ก็จะต้องเสียค่าใช้จ่ายในอัตราเท่าเดิม เช่นค่าเช่า ที่ดิน อาคาร ค่าประกัน...

เฟดเอ็กซ์เผยจะมีการขนส่งเพิ่มสูงขึ้นทั่วโลกช่วงเทศกาลปีใหม่

เฟดเอ็กซ์ (FedEx) ผู้ให้บริการขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก คาดการณ์ว่าตัวเลขการขนส่งทั่วโลกในช่วงเทศกาลวันหยุดที่จะมาถึงจะสูงอีกครั้ง โดยบริษัทฯคาดว่าจะมีการขนส่งสินค้าประมาณ 380-400 ล้านชิ้นในช่วงเทศกาลวันหยุดซึ่งจะเริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการตั้งแต่วันที่ 24 พฤศจิกายน – 24 ธันวาคมนี้ จากการที่ผู้บร...

ต้นทุนสินค้าในด้านโลจิสติกส์ มีอะไรบ้าง ?

ต้นทุนสินค้าในด้านโลจิสติกส์ สามารถแบ่งออกเป็นประเภท ได้ 4 ประเภท ดังนี้ 1.ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งต้นทุนเหล่านี้ยังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่ง น้ำหนัก ระยะทาง จุดหมายปลายทาง รวมไปถึงวิธีการขนส่งที่ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกัน 2. ต้นทุนคลังสินค...

ปริญญาตรีควบโท หลักสูตรโลจิสติกส์ ย่นระยะเวลาการศึกษา

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม มหาวิทยาลัยเอกชนแห่งแรกในประเทศไทย ที่เปิดหลักสูตรการสอน ในหลักสูตรปริญญาตรี ควบ ปริญญาโท ที่เรียนภายใน 3 ปี 1 เทอม จบการศึกษา และเรียนวันอาทิตย์วันเดียว ย่นระยะเวลาการศึกษาจากเดิม ปกติต้องเรียนปริญญาตรี 4  ปี และปริญญาโท 1-2 ปี วิทยาลัยโลจิสติกส์แล...

เฟดเอ็กซ์จัดกิจกรรม FedEx Career Camp ประจำปี 2560 เตรียมความพร้อมนักเรียนไทยสำหรับอาชีพในอนาคต

เฟดเอ็กซ์ เอ็กซ์เพรส (FedEx Express) บริษัทในเครือเฟดเอ็กซ์ คอร์ป ซึ่งเป็นผู้ขนส่งแบบด่วนรายใหญ่ที่สุดของโลก ร่วมกับหอการค้าอเมริกันในประเทศไทย (AMCHAM) จัดกิจกรรม “FedEx Career Camp” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน ณ ศูนย์ฝึกอบรมเอไอเอ กรุงเทพฯ ในปีนี้ มีนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า 50 คน ม...

เรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไร ?

เรียนโลจิสติกส์ จบมาทำงานอะไร ? ระดับปฏิบัติการ ฝ่ายจัดซื้อ ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดส่งและคลังสินค้า ฝ่ายควบคุมวัตถุดิบ ฝ่ายซัพพลายเชนและโลจิสติกส์ ฝ่ายการขนส่ง ระดับบริหาร นักวิเคราะห์ด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน นักวางแผน วัตถุดิบ การผลิต หรือการกระจายสินค้า และนักวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจ Logistics Analy...

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เปิดศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ที่ฉะเชิงเทรา

ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส เปิดศูนย์กระจายสินค้าอีสเทิร์นเกตเวย์ที่ฉะเชิงเทรา ศูนย์กระจายสินค้าแห่งใหม่พร้อมกระตุ้นการเติบโตของระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) ดีเอชแอลมุ่งมั่นพัฒนาเส้นทางการค้าระดับโลก และระดับภูมิภาคของไทย กรุงเทพฯ, 1 พฤศจิกายน 2560: ดีเอชแอล เอ๊กซ์เพรส ผู้นำระดับโลกด้านการขนส่งด่วนระหว่...

เรียนจบโลจิสติกส์ทำราชการที่ไหนบ้าง ?

เรียนจบโลจิสติกส์ทำราชการที่ไหนบ้าง ? ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในสายงานโลจิสติกส์ กระทรวงการคลัง กรมสรรพากร – http://www.rd.go.th/ กรมสรรพสามิต – http://www.excise.go.th/ กรมศุลกากร – http://www.customs.go.th/ กระทรวงพาณิชย์ กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (สำนักธุรกิจบริการและโลจิสติ...