ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 1}

EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ ระบบการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร 2 องค์กรขึ้นไป สามามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เ...

Automated guided vehicle systems (AGV) คืออะไร ?

Automated guided vehicle systems (AGV) หมายถึง อุปกรณ์ประเภท AGV มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ประเภท Industrial Truck แตกต่างที่ AGV ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และถูกกำหนดเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจน ไม่ต้องใช้คนขั...

Automated storage/retrieval systems (as/rs) คืออะไร ?

ระบบการจัดเก็บแบบ Automated storage/retrieval systems (as/rs) หมายถึง การทำงานของระบบจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การจัดเก็บวัสดุ, การรับวัสดุ รวมทั้งการเคลื่อน...

เปิด “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” สิงหาฯ นี้

เนื้อหาครั้งนี้ได้นำข้อมูลข่าวการขนส่งบ้างส่วนเกี่ยวกับ ท่าเรือแหลมฉบัง ทุ่มงบกว่า 28 ล้านบาท สร้าง “พิพิธภัณฑ์ขนส่งทางน้ำเฉลิมพระเกียรติฯ” ตั้งเป้าเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับประวัติพาณิชยนาวีไทย พร้อม...

แนวทางการวิเคราะห์ของ Michael E. : 5 force model (five force model) คืออะไร ?

แนวทางการวิเคราะห์ของ Porter’s Five Competition Forces Model หรือ 5 force model (five force model) มีดังนี้ 1. อุปสรรคกีดขวางการเข้าสู่อุตสาหกรรม จะได้แก่ การประหยัดจากขนาด (Economies of scale) เนื่อง...