หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) คืออะไร ?

หน้าที่ของคลังสินค้า (WAREHOUSE) หมายถึง หน้าที่ในการรับสินค้า (Receiving) โดยการตรวจสอบจำนวน คุณลักษณะในการที่จะแยกแยะ จัดเก็บให้เป็นหมวดหมู่ โดยการจัดการที่มีระบบการตรวจสอบและตรวจนับความถูกต้องที่เก...

ความแตกต่างคลังสินค้าอัตโนมัติ (Automated Storage and Retrieval System)

เทคโนโลยี Automated storage/retrieval systems (AS/RS) เพิ่มประสิทธิภาพของพนักงานและ ความสามารถในการจัดเก็บ เพิ่มความถูกต้องแม่นยําของข้อมูล ใช้พื้นที่ในการจัดเก็บให้เกิดประโยชน์สูงสุด ลดค่าใช้จ่ายค่าแ...

วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า)

วันที่ 5 สิงหาคม 2552 นี้เป็น วันสถาปนากรมเจ้าท่า 150 ปี กรมการขนส่งทางน้ำและพาณิชยนาวี(กรมเจ้าท่า) วันนี้เลยมาเล่า(จิก) ประวัติวันสถาปนากรมเจ้าท่า กว่าจะมาเป็นทุกวันนี้ได้ ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอม...

กรณีศึกษา : RFID ที่มีผลต่อการแข่งขันในงาน Logisitcs

กรณีศึกษา : RFID (Radio Frequency Identification) ที่มีผลต่อการแข่งขันในงาน Logisitcs ต่อการส่งออก ดังนี้ การบริหารลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน RFID ช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าที่มีจำนวนมาก...

กรณีศึกษาตลาดในอนาคต หรือ The RFID Future Market คืออะไร ?

กรณีศึกษาตลาดในอนาคต หรือ The RFID Future Market คืออะไร ? ความหมายของ RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification หมายถึง ระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ลักษณะเป็นป้ายอิเล็คทรอนิกส์ที่สามาร...

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี คืออะไร ?

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หมายถึง การจัดส่งหรือการผลิตหรือการส่งมอบสิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปร...

Third party logistics provider (3PL) – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

3PL (Third Party Logistics)  หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน Outsource ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้า (Warehouse) หรือ การขนส่ง (Transportation) ...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า ERP เป็น เครื่องมือช่วยในก...