กรณีศึกษา : RFID ที่มีผลต่อการแข่งขันในงาน Logisitcs

กรณีศึกษา : RFID (Radio Frequency Identification) ที่มีผลต่อการแข่งขันในงาน Logisitcs ต่อการส่งออก ดังนี้ การบริหารลอจิสติกส์และห่วงโซ่อุปทาน RFID ช่วยลดระยะเวลาการตรวจสอบและตรวจนับสินค้าที่มีจำนวนมาก...

กรณีศึกษาตลาดในอนาคต หรือ The RFID Future Market คืออะไร ?

กรณีศึกษาตลาดในอนาคต หรือ The RFID Future Market คืออะไร ? ความหมายของ RFID ย่อมาจาก Radio Frequency Identification หมายถึง ระบบฉลากที่ได้ถูกพัฒนาตั้งแต่ ค.ศ. 1980 ลักษณะเป็นป้ายอิเล็คทรอนิกส์ที่สามาร...

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี คืออะไร ?

JUST-IN-TIME (จัสอินทาม) หรือ JIT ระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี หมายถึง การจัดส่งหรือการผลิตหรือการส่งมอบสิ่งของที่ต้องการ ในเวลาที่ต้องการ ด้วยจำนวนที่ต้องการ โดยใช้ความต้องการของลูกค้าเป็นเครื่องกำหนดปร...

Third party logistics provider (3PL) – บริการด้าน Outsource คืออะไร ?

3PL (Third Party Logistics)  หมายถึง บริษัททำให้บริการด้าน Outsource ที่มาทำหน้าที่บางอย่างแทนองค์กร เช่น หน้าที่บางอย่างในระบบ Supply Chain และในคลังสินค้า (Warehouse) หรือ การขนส่ง (Transportation) ...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 2}

ERP ย่อมาจาก Enterprise Resource Planning หมายถึง เป็นการวางแผนการลงทุน และการใช้ทรัพยากรในองค์กรทั้งหมด อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด หรืออาจจะเรียกได้ว่า ERP เป็น เครื่องมือช่วยในก...

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 1}

EDI ย่อมาจาก Electronic Data Interchange คือ ระบบการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร 2 องค์กรขึ้นไป สามามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เ...

Automated guided vehicle systems (AGV) คืออะไร ?

Automated guided vehicle systems (AGV) หมายถึง อุปกรณ์ประเภท AGV มีลักษณะคล้ายอุปกรณ์ประเภท Industrial Truck แตกต่างที่ AGV ถูกควบคุมโดยคอมพิวเตอร์ และถูกกำหนดเส้นทางการเดินทางที่ชัดเจน ไม่ต้องใช้คนขั...

Automated storage/retrieval systems (as/rs) คืออะไร ?

ระบบการจัดเก็บแบบ Automated storage/retrieval systems (as/rs) หมายถึง การทำงานของระบบจัดเก็บในคลังสินค้าหรือโกดัง ที่มีการควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ตั้งแต่การจัดเก็บวัสดุ, การรับวัสดุ รวมทั้งการเคลื่อน...