fbpx

Category: สูตรคำนวนต้นทุนสินค้า


สูตรการคำนวน Basic EOQ Model

สูตรการคำนวน Basic EOQ Model ในการคำนวนหาค่าที่สำคัญๆ Total Cost – ต้นทุนรวม Ordering Cost – ต้นทุนการสั่งสินค้า Carrying cost – ต้นทุนการจัดเก็บ Q optimal – จำนวนการสั่งซื้อที...

EOQ – Economic Order Quantity ระบบขนาดการสั่งซื้อที่ประหยัด คืออะไร ?

eoq หรือ Economic Order Quantity หมายถึง ปริมาณการสั่งซื้อที่ประหยัด โดยการสั่งซื้อสินค้าในแต่ละครั้งจะสั่งในปริมาณหรือจำนวนที่ทำให้ค่าใช้จ่ายรวมต่ำที่สุด ซึ่งค่าใช้จ่ายรวมนั้นเกิดจากค่าใช้จ่ายในการสั...