fbpx

Category: มหาลัยที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์


โลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี! มีที่ไหนบ้าง

สำหรับเพื่อน ๆ ที่วางแผนหาเรียนต่อในสาขาโลจิสติกส์ หรือสำหรับผู้สนใจ อยากเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์ แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหนดี เลือกไม่ถูก“ ที่นี่ได้รวบรวมข้อมูล รายชื่อมหาวิทยาลัย มีท...

เราเหมาะสมสำหรับการเรียนต่อด้านโลจิสติกส์ (Logistics) หรือไม่ ?

มาตรวจสอบความพร้อมเบื้องต้นสำหรับคนอยากเรียนต่อในสายด้านโลจิสติกส์ (Logistics) เราเป็นคนชอบวางแผนและจัดการอย่างเป็นระบบ หรือไม่ ? เราเป็นคนชอบคิดวิเคราะห์ ช่างสังเกต จดจำ ละเอียดรอบคอบ หรือไม่ ? เราเป...

เรียนโลจิสติกส์ ต้องเรียนสายอะไร ? วางแผนการเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์

เรียนโลจิสติกส์ ต้องเรียนสายอะไร ? วางแผนการเรียนต่อสาขาโลจิสติกส์ แผนการเรียนต่อด้านสาขาโลจิสติกส์ในสายสามัญ เพื่อวางแผนในการเลือกแผนการเรียนในมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.4 – 6) โดยมีสาขาโลจิตสิกต์ อา...

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญาตรี

โลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญาตรี  คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร สาขาวิชาการจัดการ กลุ่มวิชาการจัดการโลจิสติกส์และห่วงโซ่...

มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญตรี

โลจิสติกส์ เรียนที่ไหนดี มหาวิทยาลัยราชภัฏฯ ที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ หลักสูตรปริญญตรี  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย สาขาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยา...

แผนการเรียน และหน่วยกิต หลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2560)

แผนการเรียน และหน่วยกิตตลอดทั้งหลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ฯ ได้รวบรวมข้อมูลของมหาวิทยาลัยของรัฐบาลและเอกชน ที่เปิดสอนคณะ / สาขาโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย แผนการเรียน  จำนวนหน่วยกิตตลอดหลักสูตร ไม่น้อ...

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์มีที่ไหนบ้าง ของสถาบันอุดมศึกษารัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ เป็นข้อมูลรายชื่อมหาวิทยาลัยของสถาบันอุดมศึกษารัฐ และสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ที่เปิดสอนด้านโลจิสติกส์ มีทั้งคณะบริหารธุรกิจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ และคณะอื่น ๆ บูรณาการนำศาสตร...

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

ข้อมูลสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน (Logistics and Supply Chain Management) วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ชื่อคณะ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ชื่อสาขา สาขา...

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ หลักสูตรปริญญาตรี

ข้อมูลคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management Department) มหาวิทยาลัยกรุงเทพ ชื่อคณะ คณะบริหารธุรกิจ (School of Business Administration) ชื่อสาขา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ...

ทำไมต้องเรียนสาขาโลจิสติกส์และเรียนอะไรบ้าง ? เรียนสาขาอื่นก็ได้!

ทำไมต้องเรียนสาขาโลจิสติกส์ ? เรียนโลจิสติกยากไหม , ถ้าอยากทำงานโลจิสติกส์ ต้องเรียนอะไร , โลจิสติกส์มีสอนในคณะไหนบ้าง , มหาวิทยาลัยอะไรที่ดังบ้างที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์  มาทำความเข้าใจพร้อมกันดีกว่า...