fbpx

Category: ซัพพลายเชน


ความแตกต่าง Logistics กับ Supply Chain Management {ตอนที่ 2}

Logistics และ Supply chain Management หมายถึง เพื่อให้มุมมองทางการจัดการครบถ้วนจึงขาดไม่ได้ที่จะประเมินคำ 2 คำนี้ไปด้วยกัน แต่ด้วยมุมมองที่แตกต่างกันไปของธุรกิจ ทำให้การมองความสัมพันธ์ของสอง...

การจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน (Purchhasing) คืออะไร ?

การจัดซื้อในห่วงโซ่อุปทาน(Purchhasing) หมายถึง กระบวนการที่บุคคล 2 ฝ่าย ฝ่ายหนึ่งเรียกว่าผู้ซื้อ (Buyer) ทำสัญญากับอีกฝ่ายหนึ่งที่เรียกว่าผู้จัดหาหรือผู้ขาย (Vender) ให้ทำการส่งมอบวัตถุดิบ ชิ้นส่...

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) คืออะไร ?

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) หมายถึง เริ่มจากลูกค้าจัดทำใบสั่งซื้อ เมื่อระดับสินค้าลดลงจนถึงระดับกำหนด ปริมาณการสั่งซื้อจะเพียงพอกับการขายในช่วงจงจรเวลาสั่งซื้อ เช่น อุปสงค์ต่อวัน 2...

วงจรการซื้อวัสดุ (Procurement cycle) คืออะไร ?

วงจรการซื้อวัสดุ (Procurement cycle) หมายถึง วงจรการจัดซื้อ โดยเริ่มจากการเลือกแหล่งซื้อ บริษัทต้องตัดสินใจว่าตัวไหนจะซื้อ หรือทำเอง เลือกซื้อจากแหล่งไหน ซึ่งต้องดูลักษณะข้อบังคับในแต่ละประเภท ประกอบ ...

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) คืออะไร ?

กิจกรรมหลักในห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) แบ่งออกเป็นดังนี้ การจัดหา (Procurement) เป็นการจัดหาวัตถุดิบหรือวัสดุที่ป้อนเข้าไปยังจุดต่างๆในสายของห่วงโซ่อุปทาน จากตัวอย่างข้างต้น หากโรงงานได้...

ความหมายกลยุทธ์ห่วงโซ่อุปทาน (The Strategy Importance of the Supply Chain) คืออะไร ?

เป้าหมายของผู้ขายปัจจัยการผลิต (Supplier’s goal) – Low cost อุปสงค์และอุปทาน พิจารณาจากความเป็นไปได้ที่ต้นทุนต่ำสุด – Response มีการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อการเปลี่ยนแปลงในความต้องการเพื่อทำ...

วงจรการผลิต (Manufacturing cycle) คืออะไร ?

วงจรการผลิต (Manufacturing cycle) หมายถึง การผลิตตามการสั่งซื้อของลูกค้าเรียกว่า Pull Manfac การผลิตตามอุปสงค์ในอนาคต เรียกว่า Push Manufacturing ซึ่งการผลิตแบบ Push มีโอกาสเสี่ยงต่อต่อสินค้าล้าสมัย แ...

Lean (ลีน) คืออะไร ?

Lean (ลีน) หมายถึง ผอม เพรียว บาง ของแนวคิดปรัชญาในการผลิตที่ถือว่าความสูญเปล่า (Wastes) เป็นตัวการที่ทำให้เวลาที่ใช้ในการผลิตยาวนานขึ้น จึงเป็นการนำเทคนิคต่างๆ มาใช้เพื่อกำจัดความสูญเปล่าออกไป &#8220...

ความแตกต่าง lean ระหว่าง supply chain mangement ?

Lean (ลีน) หมายถึง จะมุ่งเน็นการลดสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ออกจากระบบ หรือลดของเสีย อะไรที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์จะต้องถูกตัดทิ้งออกไป Supply Chain Management (การบริหารซัพพลายเชน) หมายถึง จะมุ่งเน้น...

3 สิ่งนี้ในการกำจัดสิ่งไม่จำเป็นโดยใช้ Muda – Mura – Muri คืออะไร ?

3 สิ่งนี้ในการกำจัดสิ่งไม่จำเป็นโดยใช้ Muda – Mura – Muri แบ่งได้ดังนี้ Muda หรือความสูญเปล่า อาจเกิดได้หลายลักษณะ อาทิ ความสูญเปล่าที่เกิดจากการรอ การเคลื่อนย้าย การปรับเปลี่ยน การทำใหม่ ...