Category: ความรู้โลจิสติกส์


นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity คืออะไร ?

นิยามของ eoq หรือ Economic Order Quantity เป็นการสั่งซื้อโดยใช้แบบจำลองปริมาณการสั่งซื้อแบบประหยัด (EOQ) เพื่อใช้เป็นทางเลือกระหว่างต้นทุนค่าจัดเก็บและต้นทุนการสั่งซื้อสินค้า นอกจากนั้นยังสามารถใช้ในก...

การลดของเสียโดยนำ Muda หรือ Waste ของนิยามของ TPS คืออะไร ?

การลดของเสียโดยนำ Muda หรือ Waste ของนิยามของ TPS มี 7 ข้อดังนี้ การผลิตมากเกินความจำเป็น เช่น ฝ่ายขายประเมินยอดขายวีออสสีเทาเบาะหนังเกียร์ออโต้ไว้ที่ 1,000 คัน แต่เอาเข้าจริงกลับมีลูกค้าซื้อแค่ 800 ค...

หลักการ 4 ศูนย์ (4 Zero) คืออะไร ?

หลักการ 4 ศูนย์ (4 Zero) 1. ของเสียเป็นศูนย์ (Zero Defect) เนื่องจากของเสีย เป็นต้นทุน 2. การรอคอยเป็นศูนย์ (Zero Delay) เนื่องจากการรอคอยทำให้ใช้ประโยชน์จากต้นทุนที่จ่ายออกไปไม่คุ้มค่า 3. วัสดุคงคลัง...

Single supplier และ Multiple suppliers คืออะไร ?

Single source หมายถึง การจัดซื้อสินค้า หรือวัสดุจากซัพพลายเออร์รายเดียว ทั้งที่มีผู้ขายสินค้าชนิดนี้อีกมากมายหลายราย แต่ก็จะซื้อสินค้าจากเจ้าเดิมที่เคยซื้อขายกันประจํา อนึ่งเพื่อผลประโยชน์ด้านราค...

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) คืออะไร ?

Bottleneck Process (กระบวนการคอขวด) หมายถึง กระบวนการที่จำกัดผลผลิตของทั้งระบบ อีกนัยหนึ่งก็คือ กระบวนการที่มีรอบเวลาช้าที่สุด หรือกำลังการผลิตต่ำที่สุด เป็นปัจจัยของการบวนการที่ส่งผลต่อการวางแผน...

ซิกส์ซิกมา (Six Sigma) คืออะไร ?

ซิกซ์ซิกมา (Six Sigma) หมายถึง วิธีการทางสถิติที่เป็นระบบ (Systematic) เพื่อลดความผันแปร (Variation) ในกระบวนการผลิต (Process) และผลิตภัณฑ์ (Product) โดยมุ่งหวังคุณภาพที่เป็นเลิศ เพื่อการลดต้นทุน...

กระบวนการ “โลจิสติกส์” คืออะไร ?

กระบวนการ “โลจิสติกส์” หมายถึง การจัดการโลจิสติกส์จะเน้นไปที่การเชื่อมโยงระหว่างกิจกรรมตั้งแต่ขั้นตอนในการจัดหาวัตถุดิบ (Raw Material) สินค้า (Goods) และบริการ (Services) การเคลื่อนย้ายจากต้นทาง (Sour...

ปรัชญาและแนวคิดของ just-in-time (jit) คืออะไร ?

ปรัชญาและแนวคิด ของ just-in-time (jit) หมายถึง มุ่งพัฒนาระบบการผลิตสู่เป็นเลิศ โดยเน้นการขจัดความสูญเสียในกระบวนการผลิตให้หมดไป มีปรัชญา แนวคิดและวิธีปฏิบัติงานมากมายที่ถูกนำมาใช้เพื่อให้บรรลุสู่เป้าห...