fbpx

Category: ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการนำเข้าส่งออกสินค้า


หน้าที่ตัวแทนออกของ คืออะไร ?

“ตัวแทนออกของ”  หรือ “ชิปปิ้ง”  หมายถึง ผู้ที่ทำหน้าที่ให้บริการผ่านพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกให้กับเจ้าของสินค้า และให้บริการต่อเนื่องในเรื่องที่เกี่ยวข้อง เช่น จองระวางเรือ/เครื่องบิน...

สินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) คืออะไร ?

สินค้าเทกอง หรือ รวมกอง (Bulk Cargo) หมายถึง สินค้าทั่วไปที่ไม่สามารถจัดก็บเป็นหีบห่อได้ ซึ่งประกอบด้วย สินค้าแห้ง (Dry Bulk) และสินค้าเหลว (Liquid Bulk) เป็นสินค้าที่ขนส่งคราวละมากๆ โดยไม่มีภาชนะบรรจ...

T/T against document คืออะไร ? แตกต่างจาก L/C at sight อย่างไร ?

T/T against document คืออะไร แตกต่างจาก L/C at sight อย่างไร? TT คือ tele transfer หมายถึง เมื่อผู้ซื้อพร้อมจ่ายหรือ จ่ายตามที่ตกลงกันไว้ก็จะทำการจ่ายเงินโดยการโอนผ่านทางเคเบิ้ลความเสี่ยงอยู...

Letter of Credit (L/C) กับ การอาวัล / รับรองตั๋วเงิน (Aval / Acceptance) คืออะไร ?

การอาวัล / รับรองตั๋วเงิน (Aval / Acceptance) หมายถึง การบริการในการเข้าผูกพันตนเป็นเป็นผู้รับรองการจ่ายเงินเสมือนหนึ่งเป็นลูกหนี้ตามตั๋วเงินนั้นเองโดยเป็นผู้อาวัลตั๋วสัญญาใช้เงินหรือผู้รับรองตั๋...

ประเภท เล็ตเตอร์ ออฟ เครดิต Letter of Credit (L/C) คืออะไร ?

เลตเตอร์ ออฟ เครดิต Letter of Credit (L/C) หมายถึง เอกสารการชำระหนี้การค้าระหว่างประเทศ โดยอาศัยธนาคารให้ช่วยบริการชำระหนี้การค้าให้ด้วยการเปิด L/C และชำระค่าสินค้าเป็นเงินตราในประเทศให้แก่ธนาคาร...

เอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วยอะไรบ้าง ?

เอกสารประกอบที่ใช้ประกอบในการสั่งสินค้าเข้าและส่งสินค้าออก หรือเอกสารส่งสินค้าเข้าออก ประกอบด้วย 1. ตั๋วแลกเงิน (Bill of Exchange) 2. ใบตราส่งสินค้า (Bill of Lading) Straight Bill of Lading Order Bill...