มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ ที่ไหนบ้าง ? (ข้อมูลล่าสุด พ.ศ. 2561)


มหาวิทยาลัยที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ที่ไหนบ้าง ?

สำหรับเพื่อน ๆ วางแผนหาเรียนต่อในสาขาโลจิสติกส์ หรือสำหรับผู้สนใจกำลังเลือกมาเรียนสายด้าน แต่ยังคิดไม่ออกจะไป “เรียนที่ไหนดี เลือกไม่ถูก”

ทางทีมงาน ได้รวบรวมข้อมูล รายชื่อมหาวิทยาลัย มีที่ไหนบ้างที่เปิดสอน และอยู่คณะอะไรบ้าง เพราะในปัจจุบันสาขาโลจิสติกส์ ไม่ได้อยู่ในคณะบริหารธุรกิจเพียงอย่างเดียว

ได้รวบรวมรายชื่อสถาบันการศึกษา หรือมหาวิทยาลัยทั้งของรัฐและเอกชน ตลอดจนไปถึงมหาวิทยาลัยราชภัฏ มหาวิทยาลัยราชมงลคล และที่อื่น ๆ  ที่เปิดสอนสาขาโลจิสติกส์ ตลอดจนค่าเทอม และแนวทางการศึกษาต่อ


มหาวิทยาลัย และวิทยาลัยที่เปิดสาขาโลจิสติกส์ (ข้อมูลปรับปรุงล่าสุด พ.ศ. 2561)

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม

 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
  • วิทยาเขตบางเขน
  • วิทยาเขตชลบุรี
  • วิทยาเขตขอนแก่น

วิทยาลัยบริหารธุรกิจนวัตกรรมและการบัญชี (CIBA) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (4 ปี ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (2 ปี ภาคพิเศษ) สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

วิทยาลัยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีและวิศวกรรมศาสตร์ (CITE) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 • สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์

วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก คณะโลจิสติกส์และเทคโนโลยีการบิน

 • หลักสูตรบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ (Department of Management)
  หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ต่อเนื่อง)
 • สาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ (Department of Air cargo Management)

คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

 • จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สาขาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

คณะบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกริก สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยราชพฤกษ์ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
  • หลักสูตร 4 ปี ที่ศูนย์รังสิต บริหารธุรกิจระหว่างประเทศ โลจิสติกส์และการขนส่ง
  • หลักสูตร 5 ปี ตรี-โท ที่ท่าพระจันทร์  หลักสูตรควบบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการแบบบูรณาการ) และวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการบริหารโลจิสติกส์และปฏิบัติการ
 • มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง สาขาวิชาการจัดการธุรกิจการบิน (ธุรกิจโลจิสติกส์ทางการบิน)
 • มหาวิทยาลัยภาคกลาง สาขาการตลาดและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรังสิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติก
 • มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ (วิทยาเขตสะพานใหม่ , วิทยาเขตรังสิต) สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยรามคำแหง โครงการพิเศษบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจบริการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ สาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์ สาขาการจัดการโลจิสติกส์อุตสาหกรรม
 • มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต สาขาการขนส่งระหว่างประเทศ
 • สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน
 • มหาวิทยาลัยธนบุรี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี สาขาการจัดการโลจิสติกส์

คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์

 • การจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน
 • การจัดการการคมนาคมขนส่ง
 • การจัดการสถานีและพื้นที่

คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี

 • มหาวิทยาลัยปทุมธานี สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • มหาวิทยาลัยนครพนม สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาการจัดการ

 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา สาขาการจัดการโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  วิทยาเขตหาดใหญ่ สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ

 • มหาวิทยาลัยทักษิณ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

คณะนิติศาสตร์บัณฑิต

 • มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น คณะนิติศาสตร์  กลุ่มวิชากฎหมายเกี่ยวกับโลจิสติกส์

คณะเทคโนโลยี

 • วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 • มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา *รับเฉพาะเพศชายเท่านั้น

 • สาขาวิชาวิศวกรรมต่อเรือและเครื่องกลเรือ
 • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเดินเรือ
 • สาขาวิชาการขนส่งทางทะเล

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

 • สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
 • สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
 • สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี
 • สาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์
 • *สาขาวิชาธุรกิจพาณิชยนาวี ได้ปิดซึ่งมีผลการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559

คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์ (วิทยาเขตจันทบุรี , วิทยาเขตสระแก้ว)

 • มหาวิทยาลัยบูรพา สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และการค้าชายแดน

คณะวิศวกรรมศาสตร์

 • มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศรีปทุม สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยศิลปากร สาขาวิศวกรรมการจัดการและโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-
 • มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร สาขาโลจิสติกส์
 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ สาขาวิศวกรรมโลจิสติกส์

สำนักวิชาเทคโนโลยีสังคม

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการ กลุ่มวิชาเฉพาะการจัดการโลจิสติกส์

และยังมีข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสาขาโลจิสติกส์ ค่าเทอม และแนวทางการศึกษาต่อ อื่น ๆ เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาติดต่อและสอบถามกับมหาวิทยาลัย หรือสถาบันศึกษาที่ต้องการเรียนต่ออีกครั้ง!

มหาวิทยาลัย สถาบันการศึกษา ที่ต้องการแจ้งขอเพิ่มรายชื่อ ข้อมูลหลักสูตร หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลแจ้งมาได้ที่ : logisticafe@gmail.com
Loading Facebook Comments ...