fbpx

การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน


เปิดศูนย์ทดสอบรับรองคุณวุฒิวิชาชีพฯ  “นักปฏิบัติการขนส่งสินค้าทางถนน” ภายใต้โครงการพัฒนามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฏิบัติกรขนส่งทางถนน

ข่าวประชาสัมพันธ์อบรม : การพัฒนามาตราฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขาอาชีพผู้ปฎิบัติการขนส่งทางถนน

โดยมีการทดสอบทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ณ ศูนย์สอบ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน ซึ่งร่วมกันกับสถาบันคุณวุฒิ (องค์การมหาชน) ร่วมกับ สมาคมขนส่งสินค้าและโลจิสติกส์ไทย (TTLA)

จะมีการจัดอบรมและสอบในวันที่ 20 สิงหาคม 2558 รับเพียง 200 คนเท่านั้น! และบรรยากาศเสมือนจริง จำลองสถานการณ์จริง ข้อมูลจริง เพื่อวัดผลความรู้ความเข้าใจอันจะก่อให้เกิดทักษะและความเชี่ยวชาญในสายงานโลจิสติกส์

เอกสารประกอบการรับสมัคร

  • 1. เขียนใบสมัครให้ครบถ้วน
  • 2. แนบสำเนาบัตรประชาชน พร้อมสำเนาถูกต้อง

ระเบียบการสอบ

  • 1. สถานที่จัดสอบ อาคาร 11 ชั้น 1 มหาวิทยาลยศรีปทุม บางเขน
  • 2. แต่งกายด้วยเสื้อสุภาพ สวมกางเกง รองเท้าผ้าใบ ทั้งชายและหญิง
  • 3. ตรวจสอบเลขที่นั่ง สอบบริเวณด้านหน้าจุดลงทะเบียน
  • 4. ลงทะเบยีนเข้าอบรม สอบภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

ดาวน์โหลดใบสมัคร > https://goo.gl/bwYyVT < และส่งเอกสารการสมัครมาที่ email: spulogistics50@gmail.com ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2558 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : 02-579-1111 ต่อ 3025 หรือ 4197

ข้อมูล : วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาด้านการจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม บางเขน และ อาจารย์ธีวินท์ นฤนาท หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน มหาวิทยาลัยศรีปทุม


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Trackbacks.