fbpx

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle) คืออะไร ?


( order cycle) หมายถึง เริ่มจากลูกค้าจัดทำใบสั่งซื้อ เมื่อระดับสินค้าลดลงจนถึงระดับกำหนด ปริมาณการสั่งซื้อจะเพียงพอกับการขายในช่วงจงจรเวลาสั่งซื้อ เช่น อุปสงค์ต่อวัน 20 บาท วงจรเวลาสั่งซื้อ 10 วัน ปริมาณการสั่งซื้อค คือ 200 หน่วยต่อครั้ง ซึ่งขั้นตอนนี้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเอง

วงจรการสั่งซื้อของลูกค้า (Customer order cycle)

การสั่งคำสั่งซื้อ , บริษัทรับคำสั่งซื้อ , การประมวลคำสั่งซื้อ (ตรวจสอบสินเชื่อ ตรวจสอบสินค้าคงคลัง) ในขั้นตอนนี้ ถ้าใช้ จะช่วยลดเวลาใน 3 ขั้นตอน ตอนนี้ลงการขนส่งและส่งมอบ อาจใช้วิธีส่งแบบ (), , () โดยพิจารณาในเรื่องต้นทุนต่ำ ส่งมอบตรงเวลา คุณภาพดี คือ สินค้าไม่เสียหาย


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Trackbacks.