fbpx

ข้อดี – ข้อเสียจุดคุ้มทุน (Break even point) คืออะไร ?

view : 0

ข้อดี – ข้อเสีย () คืออะไร ?

ข้อดี

  • 1. การอ่านงบการเงิน เข้าใจได้ง่ายกว่าวิธี ขายมากก็กำไรมาก
  • 2. การวิเคราะห์ต้นทุน ปริมาณ และกำไร เนื่องจากมีการแยกออกเป็นรายการคงที่และผันแปรในงบกำไรขาดทุน ดังนั้นผู้บริหารสามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของต้นทุน ปริมาณและกำไรของผลิตภัณฑ์ได้ง่ายขึ้น เพื่อนำไปใช้ในการกำหนดราคาขาย และปริมาณการขายเพื่อให้ได้กำไรที่ต้องการ
  • 3. การวัดผลการปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆ เพราะถือว่าค่าใช้จ่ายในการผลิตคงที่ เป็นค่าใช้จ่ายประจำงวด และวัดผลการปฏิบัติงานจากค่าใช้จ่ายผันแปรที่อยู่ในความรับผิดชอบโดยไม่คำนึงถึงค่าใช้จ่ายต่างๆที่ควบคุมไม่ได้ นับเป็นการวัดผลงานที่ยุติธรรม ง่าย สะดวกกว่าวิธีต้นทุนรวม
  • 4. วิธี ช่วยให้การจัดทำและใช้งบประมาณได้ง่ายขึ้น โดยนำเอายอดขายจริง คูณ ต้นทุนผันแปรต่อหน่วย บวกค่าใช้จ่ายคงที่ ซึ่งวิธีการนี้ใช้ได้แม้ยอดขายจริงไม่เท่ากับงบประมาณก็ตาม
  • 5. การกำหนดราคาขายสินค้า เช่น การกำหนดราคาขายเป็นกรณีพิเศษโดยไม่คำนึงถึงต้นทุนคงที่ โดยกำหนดให้คุ้มทุนกับต้นทุนผันแปร ใช้ได้เฉพาะระยะสั้นเท่านั้น มิฉะนั้นจะประสบปัญหาการขาดทุน

ข้อเสีย

  • 1. ถ้าเสนอต่อบุคคลภายนอจะเกิดการสับสน
  • 2. ใช้ในการพิจารณาขยายกำลังผลิต หรือ ยกเลิกการผลิตบางรายการไม่ได้
  • 3. ใช้ในการกำหนดราคาขาย(ลดราคาขาย) ในระยะสั้นเท่านั้น มิเช่นนั้นจะขาดทุน เพราะ เมื่อลดราคาแล้ว จำหน่ายได้มากขึ้น งบกำไรขาดทุนจะแสดงกำไรสูง
  • 4. การจำแนกต้นทุนผันแปร กับ คงที่ทำได้ยาก
  • 5.ทำให้ไม่ทราบผลิตเต็มกำลังผลิต หรือ ผลิตมีประสิทธิภาพหรือไม่ เพราะต้นทุนผันแปร จะกำหนดให้ค่าใช้จ่ายการผลิตคงที่เป็นค่าใช้จ่ายประจำงวดจึงไม่มีการคำนวณผลต่างเนื่องจากกำลังการผลิตให้เห็นในงบกำไรขาดทุน
  • 6.ไม่เหมาะกับกิจการที่เครื่องจักรเป็นส่วนใหญ่

สรุป ควรมีการจัดทำงบกำไรขาดทุน ทั้ง 2 วิธี คือ วิธีต้นทุนผันแปร เพื่อให้มีข้อมูลประกอบการบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ และ วิธีต้นทุนรวม เพื่อให้เป็นไปตามหลักการบัญชีที่ยอมรับกันโดยทั่วไป


Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Trackbacks.