Stock Keeping Unit (SKU) มีผลต่อการบริหารสินค้าคงคลังและคลังสินค้า
ย่อมาจาก หมายถึง รายการสินค้า หรือ การจำแนกสินค้าเป็นหน่วย

SKU (Stock Keeping Unit) คือ หน่วยวัดที่เล็กที่สุดในสินค้าคงคลัง โดยการทำการบันทึก และเก็บข้อมูลทางด้านปริมาณ ซึ่งทำให้สามารถแยกความแตกต่างของสินค้าแต่ละชิ้นได้ จึงมีการกำหนดรายการสินค้า เพื่อให้ง่ายและเข้าใจตรงกันทั้งระบบ ตั้งแต่ ผู้ผลิต ผู้จัดซื้อ จัดส่ง จนถึงผู้ขายปลีก เป็นการตอบสนองความต้องการทุกฝ่าย ไม่ให้เกิดความสับสน และให้เกิดความเพียงพอต่อสต็อกสินค้าของคลังสินค้า เพื่อให้รองรับต่อการผลิต และการขายสินค้าอย่างต่อเนื่องไม่ให้้เกิดปัญหาน้อยที่สุด

* SKU คือ (Stock Keeping Unit – ชนิดสินค้า)