fbpx

ERP & EDI คืออะไร เหมือนกันหรือต่างกันตรงส่วนไหน {ตอน 1}


ย่อมาจาก คือ ระบบการเปลี่ยนข้อมูลที่ผ่านด้วยระบบคอมพิวเตอร์ระหว่างองค์กร 2 องค์กรขึ้นไป สามามารถนำไปใช้ได้ทั้งองค์กรภายในและองค์กรภายนอก ทั้งในประเทศ และระหว่างประเทศ เช่น ใบกำกับสินค้า (invoices) , ใบขนของ (Bill Of Lading) , และใบสั่งซื้อสินค้า (Purchase Orders)

และปัจจุบันนี้เริ่มมีหลายบริษัทหลายองค์กรที่นำเอาระบบเข้าไปใช้    ตัวอย่างเช่น  Customs Declaration (กรมศุลกากร – การนำเข้าส่งออกสินค้า) , Purchase Order , Invoice (ธุรกิจค้าปลีกค้าส่ง – การซื้อสินค้า , รายการสินค้า) Payments (ธนาคาร – การชำระเงินระหว่างองค์กร) Manifest , Bill of Lading , Airway Bill (ธุรกิจขนส่ง – การไหลเวียนของสินค้าระหว่างท่าเรือ และ รวบรวมระบบท่าเรือกับผู้ขนสินค้าในประเทศ  และระหว่างประเทศ) Letter of Credit (ผู้นำเข้า – ส่งออก – กระบวนการนำเข้าส่งออก)

ประโยชน์ที่นำ EDI ไปใช้ :

  • ประโยชน์ทางตรง: ลดความจำเป็นในการพิมพ์เอกสารทางธุรกิจ, การส่งเอกสารให้คู่ค้า และการรับเอกสารจากคู่ค้ามาคีย์ข้อมูลเข้าระบบอีกครั้ง ดังนั้นอีดีไอจึงสามารถลดค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสาร, ค่าใช้จ่ายในการส่งและค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารได้ รวมทั้งความผิดพลาดจากการคีย์ข้อมูลใหม่จะลดลง นอกจากนี้เวลาที่ใช้ในการส่งซึ่งลดลงมีผลทำให้วงจรธุรกิจสั้นลง
  • ประโยชน์ทางอ้อม: วงจรธุรกิจที่สั้นลงจะให้โอกาสในการพัฒนาการใช้เงินทุนหมุนเวียน วงจรการจัดหาที่สั้นลงทำให้จำนวนสต๊อกในคลังสินค้าลดลง สามารถใช้ส่งข้อมูลการผลิตและข้อมูลสินค้าคงคลังไปให้ลูกค้าได้ ยังสามารถลดค่าใช้จ่ายในการขนส่งได้โดยการเร่งขบวนการส่งสินค้าและรับสินค้าด้วย และการจ่ายเงินโดยใช้ระบบการโอนเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Fund Transfer: EFT) จะทำให้มีโอกาสในการพัฒนาขบวนการสั่งซื้อ
  • ประโยชน์ทางกลยุทธ์ : จะช่วยพัฒนาประสิทธิภาพขององค์กร การพัฒนาการบริการลูกค้าทำให้องค์กรมีความได้เปรียบทางการแข่งขัน เช่น การเข้าตลาดใหม่ การสร้างผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ นอกจากนี้ ยังเป็นกลยุทธ์เพื่อความอยู่รอดในสังคมธุรกิจอิเล็กทรอนิกส์โลก โดยสามารถช่วยลดค่าโสหุ้ยได้

ส่วน EDI มาทดแทน ??? หรือไม่

  • เอกสารทางด้านการจัดซื้อ ได้แก่ ใบสั่งซื้อ (Purchase Order) ใบแจ้งหนี้ (Invoice) ใบเสนอราคา (Quotation) ใบแจ้งราคาสินค้า (Price/Sales Catalogue) เป็นต้น
  • เอกสารทางด้านการเงิน ได้แก่ ใบสั่งให้ธนาคารจ่ายเงิน (Payment Order) ใบแจ้งการสั่งจ่าย (Remittance Advice) เป็นต้น
  • เอกสารทางด้านการขนส่ง ได้แก่ ใบตราส่ง (Bill of Lading) ใบจองตู้สินค้า (Booking) แผนผังการบรรทุกสินค้า
    ภายในเรือ (Bayplan) ใบสั่งปล่อยสินค้า (Delivery Order) เป็นต้น
  • เอกสารทางด้านการค้าระหว่างประเทศ ได้แก่ ใบขนสินค้า (Customs Declaration) บัญชีตู้สินค้า (Manifest) เป็นต้น

กรณีศึกษา CAT-EDI กับการบริการลูกค้า ที่ทำให้ลูกค้าลดต้นทุน เป็นข้อมูลบ้างส่วน

CAT-EDI เป็นบริการที่ กสทจัดให้มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลเอกสารทางอิเลคทรอนิกส์ที่มีรูปแบบเอกสาร เป็นมาตรฐาน ที่แน่นอนระหว่างคอมพิวเตอร์ ซึ่งจะมีความน่าเชื่อถือ รวดเร็ว ประหยัด และมีความปลอดภัยในการรับ-ส่ง ข้อมูล ทั้งนี้ในปัจจุบัน กสท ได้นำ CAT-EDI มาให้บริการสำหรับการรับ-ส่งเอกสารสำหรับพิธีการศุลกากร โดยได้มีการพัฒนา   ระบบการให้บริการ   บนโปรโตคอล ebXML รองรับการรับ-ส่งเอกสารแบบ Paperless Customs ของกรมศุลกากร โดยการใช้งาน บนโปรโตคอล ebXML ของ กสท มีจุดเด่น ประกอบด้วย

สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ
ในยุคของการพัฒนาภาคธุรกิจของประเทศ ด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำให้หน่วยงานต่างๆ หันมาให้ความสนใจกับการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งนอกจากจะเพิ่มความสะดวก รวดเร็วในการส่งข้อมูลระหว่างกันแล้ว ยังเป็นการลดต้นทุนโดยรวมของหน่วยงานด้วย ซึ่งขณะนี้กรมศุลกากรได้เปิดให้บริการยื่นเอกสารตาม พิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์แบบไร้เอกสาร (Paperless Customs) บนระบบ ebXML ซึ่งระบบ ebXML นี้มีจุดเด่นสำคัญที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับธุรกิจ คือ

ลดต้นทุนขององค์กร
การลดขั้นตอนของการเดินเอกสาร ซึ่งเป็นการลดค่าใช้จ่ายโดยรวมของหน่วยงาน ประกอบกับ  กสท   ได้จัดโปรโมชั่น สุดพิเศษสำหรับการส่งเอกสาร Paperless Customs ในราคาถูกให้กับผู้ประกอบการได้เข้ามาใช้งาน โดยได้จัด Package ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับปริมาณการใช้งานของธุรกิจ

จะเห็นได้ว่าระบบมีประโยชน์และลดต้นทุนทางธุรกิจ แถมประหยัดขั้นตอนในดำเนินงานยุ่งยากออกไป และระบบเป็นรากฐานในพัฒนาไปสู่ E-commerceในการทำธุรกิจเชิงพาณิชย์ และในเนื้อหาตอนต่อไปจะำนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับ EPR

ที่มา Solutions Corporation Limited และ CAT Telecom

Loading Disqus Comments ...
Loading Facebook Comments ...

ใส่ความเห็น

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

No Trackbacks.